KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG VÀ HOẠT ĐỘNG NGLL 2019 – 2020

Tháng Chín 24, 2019 3:40 chiều
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VỤ BẢNTRƯỜNG TH TÂN THÀNH

Số: 06/KH-THTT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Thành, ngày 6 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG

VÀ HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA NĂM HỌC 2019-2020

 

Căn cứ Thông số 04/TT-BGDĐT ngày 28/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống và họat động ngoài giờ chính khóa;

Căn cứ C«ng v¨n sè 3869/BGD§T-GDTH ngµy 26/8/2019 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc h­­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc tiÓu häc n¨m häc 2019-2020;

Căn cứ C«ng v¨n sè 1091/SGD§T-GDTH ngµy 05/9/2019 cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ viÖc h­­íng dÉn thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc 2019-2020 cÊp tiÓu häc;

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vụ Bản tại công văn số 420b/PGDĐT ngày 15/9/2018;

Xét điều kiện, khả năng và nhu cầu của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh; Trường Tiểu học Tân Thành  xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa năm học 2019-2020 như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT: ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

 1. Về học sinh, giáo viên, cơ sở vật chất
 2. Lớp, học sinh
Khối Số lớp Số học sinh Diện phổ cập Diện KT Ghi chú
HS Nữ HS Nữ HS Nữ  
1 3 89 38 86 37 3 1
2 3 88 38 85 38 3 0
3 2 66 32 65 31 1 1
4 2 60 33 60 33 0 0
5 2 73 35 73 35 0 0

Cộng

12 376 176 369 174 7 2  

 

 1. Giáo viên
 • éi ngò c¸n bé gi¸o viªn nhiÖt t×nh n¨ng ®éng, tæng sè 23 c¸n bé gi¸o viªn nh©n viªn. Trong ®ã:

          – Sè viªn ®øng líp 18 gv/12 líp  ®¹t tû lÖ:  1,5 gv/líp.

          – §ñ gi¸o viªn chuyªn:  1 gv ¢m nh¹c, 1 gv MÜ thuËt, 1 gv ThÓ dôc, 1 gv Tin häc vµ 2 gv TiÕng Anh

          – Gi¸o viªn 100% trªn chuÈn.

          – §¶ng viªn: 9 ®.c/23 CBGV = 39,1%

          – ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn tèt. Thùc hiÖn nghiªm tóc mäi yªu cÇu nhiÖmvô n¨m häc. Kh«ng cã ai vi ph¹m ph¸p luËt, quy chÕ chuyªn m«n, n¨ng lùc chuyªn m«n khá trở lên, kh«ng cã gi¸o viªn yÕu kÐm. Cuèi n¨m häc cã 2 ®/c đạt CST§ cÊp c¬ së, 12 ®/c đạt Lao động Tiªn tiÕn vµ 1 ®/c được GĐ sở GD&ĐT tặng giÊy khen

 1. Cơ sở vật chất

– Mỗi lớp có 01 phòng học đủ bàn ghế, ánh sáng theo quy định; có cây xanh, cây hoa, cây cảnh; có đồ dùng dạy học tối thiểu và đồ dùng tự làm, có thư viện lớp học và không gian lớp học theo mô hình trường học mới;

– Các môn Tin học, Tiếng Anh… có phòng học riêng được trang bị đồ dùng dạy học phục vụ thiết thực cho học bộ môn;

– Sân tập có dụng cụ thể dục, thể thao; cây bóng mát xung quanh;

– Vườn trường để thực nghiệm và tổ chức dạy học;

– Sân chơi được phủ kín cây xanh, bóng mát, hoa, cây cảnh… sạch đẹp, không úng nước…;

 1. Thuận lợi, khó khăn
 2. Thuận lợi

– Các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, nhân dân và phụ huynh học sinh quan tâm đến sự nghiệp giáo dục – đào tạo.

– Sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của phòng GD- ĐT huyện Vụ Bản.

– Học sinh ngoan, có ý thức tự giác trong học tập.

– Giáo viên đủ về số lượng và đảm bảo cơ cấu, có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, tận tụy trong công tác.

– Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt cho hoạt động dạy và học.

 1. Khó khăn

– Một số giáo viên chưa tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học, chưa phát huy được sự tự giác, chủ động của học sinh trong hoạt động học, hướng dẫn học sinh liên hệ, ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn còn hạn chế.

– Công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu, học sinh khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn, chưa đạt hiệu quả cao.

– Giáo viên thiếu nên việc phân công chuyên môn của nhà trường cũng như tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học gặp không ít khó khăn.

 

PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

 1. Mục tiêu

Hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh. Cùng với hoạt động dạy học trên lớp thì hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa giúp hình thành cho thế hệ trẻ có tri thức, sức khoẻ, những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống, rèn cho học sinh những phẩm chất cần thiết. Hơn nữa khi triển khai học cả ngày ở Tiểu học thì hoạt động giáo dục giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa càng trở nên quan trọng hơn nó giúp cho học sinh cân bằng các trạng thái tâm lí, sinh lí của cơ thể.

          – Hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa phong phú, đa dạng giúp các em hiểu thêm về giá trị văn hoá, nhân văn, bồi dưỡng tình yêu quê hư­ơng đất nước, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống cho các em học sinh.

– Nội dung giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa không chỉ góp phần giáo dục kĩ năng sống, giáo dục gắn liền với lao động, mà học sinh còn được vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cho học sinh đạt hiệu quả nhất, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục Tiểu học.

– Tham gia các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa học sinh được vận dụng, được trải nghiệm những tri thức đã học được vào cuộc sông từ đó khám phá thế giới xung quanh, sáng tạo những ý tưởng mới, góp phần không nhỏ vào việc hình thành, rèn luyện và phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh Tiểu học.

 1. Yêu cầu

– Các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa  dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động.

– Các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa được tổ chức bởi CB, GV, CNV trong và ngoài nhà trường, nhưng chịu sự quản lý, giám sát của ban giám hiệu nhà trường.

– Các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa được xây dựng theo kế hoạch. Mọi hoạt động diễn ra trong quá trình tổ chức đều phải báo cáo với ban giám hiệu nhà trường.

– Hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động của các thành viên. Các nội dung hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa được chọn lựa dựa trên một số tiêu chí:

+ Chất lượng của các hoạt động được đặt lên hàng đầu.

+ Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia.

+ Thúc đẩy được phong trào học tập và làm việc nhóm của các thành viên.

+ Nội dung hoạt động đa dạng, chứa đựng nhiều tri thức và những vấn đề thực tế để HS có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.

+ Không có ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục, đạo đức, tư tưởng và lối sống của học sinh, không vi phạm pháp luật.

+ Khuyến khích các ý tưởng mới lạ của các thành viên về hình thức hoạt động.

+ Học sinh tham gia các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa phải nộp phí theo quy định.

III. Chỉ tiêu

– 100% các khối tổ chức được các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

– Huy động được từ 90% đến 95% học sinh tự nguyện đăng kí tham gia.

– Huy động 100% CB, GV, CNV tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

– Duy trì hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa trong suốt khung thời gian năm học.

 1. Biện pháp
 2. Tham mưu, phổ biến, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, điều kiện của hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

– Tích cực tham mưu với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa trong trường học.

– Tuyên truyền, phổ biến tới phụ huynh và nhân dân về nội dung, cách thức tổ chức, điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa để huy động sự ủng hộ, chung tay của phụ huynh và nhân dân địa phương trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa trong  nhà trường.

– Huy động mọi nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động giáo dục KNS và hoạt động ngoài giờ chính khóa trong và ngoài nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp học sinh có điều kiện hình thành và phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất.

 

 

 1. Bảo đảm thời lượng của giờ học chính khóa:
Môn học và hoạt động giáo dục Số tiết/tuần
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
1. Tiếng Việt 10 9 8 8 8
2. Toán 4 5 5 5 5
3. Đạo đức 1 1 1 1 1
4. Tự nhiên và Xã hội 1 1 2
5. Khoa học 2 2
6. Lịch sử và Địa lí 2 2
7. Âm nhạc 1 1 1 1 1
8. Mĩ thuật 1 1 1 1 1
9. Thủ công 1 1 1
10. Kĩ thuật 1 1
11. Thể dục 1 2 2 2 2
12. Tin học 2 2 2
13.Tiếng Anh 4 4 4
14. Giáo dục tập thể (Lớp, Đội, Sao, trường…) 2 2 2 2 2
15. Hướng dẫn tự học 6 7 3 1 1
Tổng số tiết/tuần 28 30 32 32 32

 

 1. Nội dung, thời lượng hoạt động giáo dục kĩ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa
 2. Dự kiến Nội dung và thời lượng:
Nội dung Số tiết/tuần
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
1. Giáo dục kĩ năng sống 2 2 1 1 1
2. Hoạt động trải nghiệm 1 1 1 1 1
3. CLB em yêu Toán học 1 1 2 2 2
4. CLB em yêu Tiếng Việt 1 1 2 2 2
5. Đọc sách 1 1 1 1 1
6. CLB chữ viếtđúng vàđẹp 1 1 1 1 1
7. Làm quen với Tiếng Anh 2 2
Tổng số tiết 9 9 8 8 8

 

 

           + Có thể có thêm các nội dung: Bồi dưỡng nâng cao TA cho khối 3,4,5; Tiếp tục làm quen với TA lớp 1,2 tối thiểu 1 tiết/tuần.

 1. Dự kiến thời gian, đối tượng tham quan, học tập ngoài nhà trường…:

          – Thời gian: tháng 03/2020

          – Đối tượng: Học sinh khối 1,2,3,4,5 (Tự nguyện tham gia)

          – Địa điểm: Khu sinh thái Núi Ngăm – Vụ Bản – Nam Định

 1. Tài liệu, đồ dùng, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy học:
 2. Nguồn tài liệu:

– Hoạt động trải nghiệm sáng tạo; An toàn giao thông….

– Bài tập giáo dục kĩ năng sống;

– Tài liệu làm quen với tiếng Anh 1, 2: My Phonics Grade1, My Phonics Grade 2

 1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

– Mỗi lớp có 01 phòng học đủ bàn ghế, ánh sáng theo quy định; có cây xanh, cây hoa, cây cảnh; có đồ dùng dạy học tối thiểu và đồ dùng tự làm, có thư viện lớp học và không gian lớp học theo mô hình trường học mới;

– Các môn Tin học, Tiếng Anh có phòng học riêng được trang bị đồ dùng dạy học phục vụ thiết thực cho học bộ môn;

– Sân tập có dụng cụ thể dục, thể thao; cây bóng mát và đường chờ xung quanh;

– Vườn trường để thực nghiệm và tổ chức dạy học;

– Sân chơi được phủ kín cây xanh, bóng mát, hoa, cây cảnh… sạch đẹp, không úng nước…;

 1. Phân công chuyên môn.
 2. Dự kiến phân công với nội dung do hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên trong trường đảm nhận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT Họ và tên Chức vụ Dạy lớp, môn Tham gia GDKNS, HĐ ngoài giờ chính khóa TSố tiết/tuần
1 Phạm T Thu Hường HT Dạy TNXH K1 HĐ Tập thể toµn tr­êng 2
2 Mai T Bích Ngọc PHT Dạy TNXH K2 HĐ Tập thể toµn tr­êng 4
3 Bùi Thanh Xuân Gi¸o viªn D¹y líp 1A GDKNS, HĐ NGLL K1 8
4 Nguyễn T Thanh Thủy Gi¸o viªn D¹y líp  1B GDKNS, HĐ NGLL K1 8
5 Bùi Thị Duyên Gi¸o viªn D¹y líp  1C GDKNS, HĐ NGLL K1 8
6 Nguyễn T Hằng Mơ Gi¸o viªn D¹y líp  2A GDKNS, HĐ NGLL K2 8
7 Vũ Hương Lan Gi¸o viªn D¹y líp 2B GDKNS, HĐ NGLL K2 8
8 Trần Thị Vân Gi¸o viªn D¹y líp  2C GDKNS, HĐ NGLL K2 8
9 Nguyễn T Hoàng Liên Gi¸o viªn D¹y líp  3A GDKNS, HĐ NGLL K3 8
10 Nguyễn Thị Liên Gi¸o viªn D¹y líp 3B GDKNS, HĐ NGLL K3 8
11 Đỗ Thị Thanh Nga Gi¸o viªn D¹y líp  4A GDKNS, HĐ NGLL K4 8
12 Hoàng Thị Bình Minh Gi¸o viªn D¹y líp 4B GDKNS, HĐ NGLL K4 8
13 Hoàng Thị Mão Gi¸o viªn D¹y líp 5A GDKNS, HĐ NGLL K5 8
14 Trần Thị Xiêm Gi¸o viªn D¹y líp 5B GDKNS, HĐ NGLL K5 8
15 Nguyễn T Yên Khánh Gi¸o viªn T.Anh TiÕng Anh K1,2,4 8
16 Phạm Ngọc Hiểu Gi¸o viªn T.Anh TiÕng Anh K3,5 8

 

 1. Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa:

  – Quy định trách nhiệm các thành viên:

+ Hiệu trưởng: Chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa; duyệt kế hoạch, chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, hiệu quả.

+Giáo viên: Tham gia làm thành viên trong các Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, cùng chủ nhiệm các Câu lạc bộ xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

+ Học sinh: Tham gia hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa đã đăng kí theo quy định.

+ Phụ huynh: Phối kết hợp với nhà trường trong việc tạo điều kiện về CSVC cho hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa; tham gia hoạt động; kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa của nhà trường.

          – Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa:

          +Trong nhà trường:

                   * PP Trò chơi

                   * PP Hội thi, giao lưu

                   * CLB

           * ….

 + Ngoài nhà trường:

           * PP Trải nghiệm

           * PP Giao nhiệm vụ

           * ….

 1. Kinh phí:

Thực hiện theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018, công văn số 255/UBND-VP7 ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Nam Định; và các quy định tài chính hiện hành.

 1. Tổ chức thực hiện:

Nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục bảo đảm thực hiện tốt các quy định hiện hành và phù hợp với điều kiện, khả năng và nhu cầu; hướng tới chương trình giáo dục phổ thông mới. Kế hoạch giáo dục của nhà trường được Phòng Giáo dục và Đào tạo xác nhận, được quán triệt tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và phổ biến tới học sinh và phụ huynh.

Nơi nhận:– Phòng GDĐT (để báo cáo)

– UBND xã (để báo cáo)

– Lưu VP.

Hiệu trưởng 

 

Phạm Thị Thu Hường