KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 – 2020 TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH

Tháng Chín 24, 2019 2:06 chiều
PHÒNG GD & ĐT VỤ BẢN

TRƯỜNG T.H. TÂN THÀNH

 

Số: 02/KH-THTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Tân Thành, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 – 2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH

Năm học 2019-2020 là năm học tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, năm học tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với lớp 1 từ năm học 2020 – 2021. Đây cũng là năm học đầu tiên huyện Vụ Bản sáp nhập các trường tiểu học trên cùng địa bàn xã, từ 26 trường tiểu học sáp nhập còn 18 trường, đảm bảo mỗi xã chỉ có 1 trường tiểu học.

 Quán triệt các nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2015-2020, chủ động và tích cực triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm ký 2020-2025, thực hiện các văn bản chỉ đạo của ngành, căn cứ tình hình thực tế địa phương, Trường Tiểu học Tân Thành đề ra Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT

NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 1. Một số văn bản chỉ đạo

Nghị quyết số 29/NQ-TW và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

– Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2015-2020;

– Các văn bản chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định:

– Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020.

– Công văn số 3869/BGDĐT-GDTH ngày 26 /8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;

– Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 14 /8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành kế hoạch khung thời gian năm học 2018-2019;

– Quyết định số 1148/SGDĐT-GDTH ngày  18/7/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành kế hoạch khung thời gian năm học 2019 – 2020;

– Công văn số 1091/SGDĐT-GDTH ngày 5/9/2019 của Sở GD và ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 cấp tiểu học;

– Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 23/3/2015 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

– Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện đảm bảo và trình tự thủ tục công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

– Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

– Chỉ thị số 05/CT-UNBD ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia;

– Các văn bản hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo và của các ban ngành liên quan.

 1. Căn cứ thực tiễn
 2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
 3. Năm học 2018-2019 là năm học thứ năm thực hiện phổ cập giáo dục theo Nghị định số 20/NĐ-CP của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

– Trườ­ng đã thành lập Ban phổ cập của tr­ường do đ/c Hiệu tr­ưởng làm tr­ưởng ban chỉ đạo theo h­ướng tập trung nâng cao chất l­ượng giáo dục toàn diện  nhằm củng cố vững chắc kết quả phổ cập đúng độ tuổi, tăng c­ường việc vận động, huy động triệt để 86 trẻ 6 tuổi (sinh năm 2012) ra lớp 1 cũng như­ trẻ khuyết tật ra lớp ngay từ đầu năm học. Số trẻ khuyết tật trong năm học này là 10 em đạt 100% số trẻ khuyết tật được đi học và đ­ược giáo dục toàn diện.

–  Tổ  phổ cập đã ứng dụng công nghệ  thông tin vào quản lý phổ cập nên công tác phổ cập đ­ược làm nhanh, khoa học và chính xác.

*Kết quả đạt đ­ược:

+Qui mô phát triển: Toàn tr­ường năm học 2018-2019 có 11 lớp với 351 học sinh,trong đó có 10 trẻ khuyết tật thuộc diện miễn hoãn đã đ­ược huy động ra lớp học hoà nhập.

– Đủ GV dạy đủ các môn học theo ch­ương trình.

– Đạt tỷ lệ 1,54 GV/lớp.

– 100% GV đạt trình độ chuẩn, trong đó có 100 % đạt trên chuẩn.

+ Cơ sở vật chất:

– Đủ số phòng học/lớp, phòng học an toàn có đủ trang thiết bị  phục vụ cho việc học tập của học sinh.

– Có thư­ viện, phòng y tế.

– Có đủ nguồn n­ước sạch, có đủ khu vệ sinh cho học sinh và giáo viên.

+Đánh giá chung: Đạt tiêu chuẩn phổ cập đúng độ tuổi mức III

+ Những tồn tại: Một số cán bộ, giáo viên chư­a th­ường xuyên quan tâm kèm cặp đôn đốc những học  sinh yếu.

 1. Chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh nhà trường năm học qua luôn duy trì ổn định, tiếp tục được nâng cao vững chắc và đồng đều giữa các khối lớp không có sự chênh lệch nhiều.

Tiếp tục đánh giá học sinh theo Thông tư 22/TT-BGD&ĐT: Thông qua các lần khảo sát theo đề của Sở giáo dục và Phòng Giáo dục.  Lần kiểm tra định kỳ nào tr­ường cũng thực hiện đúng các quy định của Phòng, của Sở và quán triệt thực hiện đúng tinh thần nghiêm túc khách quan đúng tinh thần của thông tư 22. Kết quả cụ thể đ­ược thể hiện qua đợt kiểm tra hoàn thành chương trình lớp học cuối năm học 2018-2019 như­ sau

Tổng số HS đ­ược công nhận hoàn thành ch­ương trình tiểu học:

Tổng số H/S Đã hoàn thành Chư­a hoàn thành
Số l­ượng Diện phổ cập Khuyết tật  
57 57 0 0 0  

Tổng số: 57   Đạt tỉ lệ: 100 %

Tỉ lệ học sinh rèn luyện lại trong hè:  3/326=  0,37%(diệnkhuyết tật)  ; Tỉ lệ HS bỏ học: 0 .

Hiệu Quả đào tạo: (Số HS đã hoàn thành ch­ương trình tiểu học 57/57 Số H/S nhập học 5 năm tr­ước): 57 em/57 em = 100% (Trừ số HS chuyển đi)

– Đối với lớp lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 dạy chương trình thí điểm VNEN, khối lớp 1 thực hiện ch­ương trình Tiếng Việt công nghệ.

– Các môn tự chọn : Dạy tiếng Anh và tin học cho 100% học sinh lớp 3; 4; 5. Môn Tiếng Anh khối 3;4;5 chương trình mới4 tiết/tuần, làm quen với tiếng Anh ở lớp 1,2 với 2 tiết/tuần.

– Tr­ường đã bám sát kế hoạch năm học của Bộ, Sở, Phòng và của tổ Tiểu học để xây dựng kế hoạch năm học của trư­ờng sát với tình hình thực tế tr­ường từ đó thường xuyên bám sát kế hoạch, kiểm tra và vận động mọi ng­ười thực hiện đúng theo quy định.

–  Tr­ường thực hiện giao quyền tự chủ cho giáo viên, quan tâm giáo dục toàn diện, giáo dục đúng đối t­ượng. Đặc biệt quan tâm đến trẻ khuyết tật học hoà nhập.

– 100% GV thực hiện dạy đúng, đủ nội dung ch­ương trình thời khóa biểu.

– Kết quả mũi nhọn:

+ Giải chữ đẹp cấp huyện : 21 em

+ Thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện đạt 03 em trong đó 03 em đạt giải Ba.

+ Học sinh được khen thưởng cấp trường: xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện: 93 em = 26,7 %, HS khen có thành tích vượt trội về từng mặt: 103  em = 29,4

+ TDTT cấp huyện: 1 em (Ba)

Những tồn tại và nguyên nhân:

+ Chất l­ượng học tập: Chất lượng đại trà tiến bộ hơn năm trước (đặc biệt khối 4, khối 5, khối 1) nhưng tỷ lệ học sinh đạt điểm 9-10 ch­ưa cao, số HS mạnh dạn tự tin trong mọi hoạt động còn hạn chế.

+ Nguyên nhân : Trên địa bàn còn có nhiều em cha mẹ đi làm ăn xa các em ở nhà với ông bà nên thiếu sự quan tâm dẫn đến chất l­ượng học của các em không đều. Giáo viên trong tr­ường  ổn định nhưng lượng giáo viên trẻ nhiều nên năm nào cũng có giáo viên nghỉ chế độ thai sản, năng lực giáo viên dạy học phát triển năng khiếu cho học sinh còn ít.GV dạy gắn với thực tiễn cuộc sống còn ít. Giáo viên tổng phụ trách đoàn đội kiêm nhiệm, nên chất l­ượng giáo dục toàn diện của tr­ường còn có những hạn chế nhất định.

 1. Cơ sở vật chất: Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II vào tháng 11/2017 nên đủ phòng học và các phòng chức năng đảm bảo tốt cho việc dạy và học 2 buổi/ngày đạt hiệu quả.

Năm học qua trường huy động tối đa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để bổ sung thêm bàn ghế, ti vi, trang thiết bị, phục vụ tốt nhất cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 1. Đội ngũ cán bộ giáo viên: Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhiệt tình năng động

Năm học 2018- 2019 trường có tổng số 23 cán bộ giáo viên  nhân viên, trong đó có 18 giáo viên, đạt tỷ lệ  1,54 giáo viên/lớp (1 giáo viên dạy âm nhạc, 1 giáo viên Mĩ thuật, 1 giáo viên tin học, 2 giáo viên tiếng Anh, 1 giáo viên thể dục), 18/18 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (cao đẳng: 5 ; đại học: 13) chiếm 100 % trên chuẩn; 2 cán bộ quản lí (trình độ đại học), 3 nhân viên: 1 kế toán, 1 y tế học đường, 1 nhân viên thư viện. Đời sống cán bộ giáo viên ổn định về tinh thần và vật chất.

 1. e. Công tác quản lí đã đi vào nề nếp:Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, bổ sung và điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Công tác kiểm tra nội bộ của trường đã góp phần tích cực và kịp thời điều chỉnh các hoạt động giáo dục theo đúng quy định; giao quyền chủ động kiểm tra đánh giá cho giáo viên nhằm nâng cao trách nhiệm giảng dạy của giáo viên và ý thức học tập của học sinh; thực hiện nghiệm thu và bàn giao chất lượng học sinh từ lớp dưới lên lớp trên vào cuối năm học theo đúng quy định; nội dung thi đua được cụ thể hoá bằng các tiêu chí, bước đầu xây dựng được các cá nhân điển hình như đồng chí Thủy, đồng chí Mão, đồng chí Xiêm,……..
 2. Một số tồn tại, yếu kém

– Năng lực quản lí: Đôi khi còn chưa  sâu sát trong việc kiểm tra giúp đỡ GV kịp thời trong một số thời điểm.

– Một số  giáo viên chưa nắm vững nội dung yêu cầu của chương trình, còn hạn chế trong việc áp dụng phương pháp dạy học theo mô hình trường học mới, chưa sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học, việc cập nhật thông tin và ứng dụng công nghệ tin học vào dạy học còn nhiều khó khăn; Các  các kĩ năng(nghe, nói) của GV tiếng Anh còn hạn chế …

–  Về cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học: Tuy đã đạt chuẩn II nhưng trang thiết bị như máy tính cũ, thiếu trang thiết bị đảm bảo đổi mới phương pháp dạy học như màn hình ti vi……..

* Đánh giá xếp loại: Năm học 2018-2019 trường xếp thứ 10/26 trường trong huyện. Đạt Tập thể lao động Tiên tiến, được giám đốc Sở GD và ĐT  tặng giấy khen.

 1. Thuận lợi và khó khăn
 2. Thuận lợi cơ bản

– Đây là năm học tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tích cực huẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới vào năm 2020-2021.

– Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân tiếp tục quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

– Cấp uỷ, HĐND, UBND của địa phương thực hiện sự chỉ đạo của huyện uỷ, HĐND, UBND huyện tiếp tục xây dựng và thực hiện  nghị quyết chuyên đề về giáo dục ở địa phương.Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/7/2016 của Chủ tịch UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Các đoàn thể ban ngành và nhân dân luôn quan tâm phối hợp cùng ngành giáo dục trong việc giáo dục học sinh, đóng góp kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị trường học, tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh, trường học ngày càng khang trang hơn. Phong trào xây dựng nông thôn mới của xã, của huyện Vụ Bản đang có ảnh hưởng tích cực tới sự phát triển của giáo dục và đào tạo;

– Đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường cơ bản đủ về số lượng và đạt yêu cầu về trình độ năng lực để thực hiện đổi mới giáo dục tiểu học, các hoạt động giáo dục đã đi vào nề nếp ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện theo định hướng phát triển năng lực,  phẩm chất học sinh đã được nâng lên và có độ đồng đều giữa các lớp. Tập thể GV trẻ, năng động, tâm huyết và đoàn kết.

– Tình hình kinh tế xã hội ổn định và ngày càng phát triển, khu công nghiệp Bảo Minh phát huy hiệu quả dẫn đến tạo công ăn việc làm tốt cho người dân từ đó truyền thống hiếu học của quê hương Tân Thành ngày càng được phát huy.

– Cơ sở vật chất của nhà trường cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, cảnh quan môi trường ngày càng khang trang sạch đẹp.

– Công tác Khuyến học của địa phương phát triển mạnh đã là động lực thúc đẩy giáo viên và học sinh của nhà trường thi đua dạy tốt và học tốt.

– Các hoạt động giáo dục đã đi vào nề nếp ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh được nâng lên rõ rệt.

 1. Khó khăn

– Kinh tế địa phương chủ yếu thuần nông, thu nhập của người lao động thấp nên việc huy động đóng góp của phụ huynh còn hạn chế. Một bộ phận phụ huynh chưa quan tâm đến giáo dục con em.

– Một bộ phận giáo viên chưa đủ trình độ năng lực đảm nhận nhiệm vụ, số lượng giáo viên tuy đủ nhưng trong đó có nhiều giáo viên nghỉ thai sản theo chế độ nên vẫn thiếu gián đoạn ở một số môn học, lớp học. GV trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.

– Công tác quản lý của nhà trường còn dè dặt chưa có tính đột phá mạnh.

 

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 – 2020

 1. Duy tr× vµ n©ng cao chÊt l­îng phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc

1- Yªu cÇu:

N©ng cao chÊt l­îng phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 20/2015/N§-CP ngµy 23/3/2015 cña ChÝnh phñ vÒ phæ cËp gi¸o dôc, xãa mï ch÷; Th«ng t­ sè 07/2016/TT-BGD§T cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, c«ng v¨n sè 989/SGD §T-CTTT ngµy 15/8/2019 cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;

G¾n yªu cÇu phæ cËp gi¸o dôc víi viÖc ®¹t c¸c quy ®Þnh cña tiªu chÝ sè 14 vÒ x· n«ng th«n míi n©ng cao vµ tiªu chuÈn tr­êng tiÓu häc ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é 2 quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ sè 17/2018/TT-BGD§T ngµy 22/8/2018 cña Bé tr­ëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ Quy tr×nh kiÓm ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc vµ c«ng nhËn tr­êng tiÓu häc ®¹t chuÈn quèc gia.

2- ChØ tiªu

– Huy ®éng 86/86 trẻ sinh năm 2012 vào lớp 1 đạt tỷ lệ100% trÎ trong ®é tuæi diÖn phæ cËp ®Õn tr­êng.

– Duy tr× sè l­îng, kh«ng ®Ó häc sinh bá häc.

– Huy ®éng kho¶ng 90% trÎ khuyÕt tËt häc hoµ nhËp;Toàn trường có 7 HS khuyết tật học hòa nhập.

– N©ng cao chÊt l­îng phæ cËp, ®¶m b¶o tû lÖ trÎ 11 tuæi hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc ®¹t 98%-100%.

– Duy trì trường ®¹t chuÈn phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc møc ®é 3.

3- BiÖn ph¸p

 1. §iÒu tra n¾m ch¾c ®èi t­îng trong ®é tuæi 0-60 tuæi theo quy ®Þnh ®Ó nhËp d÷ liÖu vµo phÇn mÒm trªn online chung cho c¶ 3 cÊp häc trªn ®Þa bµn cÊp x·; cã kÕ ho¹ch huy ®éng 100% sè trÎ trong ®é tuæi 6-14 tuæi diÖn phæ cËp vµ vËn ®éng trÎ khuyÕt tËt tíi tr­êng, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p gi¸o dôc hoµ nhËp.

LËp phiÕu vµ sæ ®iÒu tra míi theo mÉu hiÖn hµnh, ghi chÐp bæ sung d÷ liÖu vµo phiÕu ®iÒu tra b¶o ®¶m chÝnh x¸c.

 1. Giao cho đồng chí Mai Thị Bích Ngọc – Phó hiệu trưởng nhà trường x©y dùng kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o ®«n ®èc c¸c đồng chí cán bộ giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ phổ cập được phân công, trường tiếp tục phÊn ®Êu ®¹t tiªu chuÈn phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc møc ®é 3.

– Chèt d÷ liÖu trªn hÖ thèng th«ng tin ®iÖn tö, liên kết với hai nhà trường Mầm non và THCShoµn thµnh víi cÊp x· tr­íc 10/10/2019, nộpcÊp huyÖn tr­íc 20/10/2019.

Hoµn thµnh thèng kª, b¸o c¸o, tù kiÓm tra vµ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn kiÓm tra c«ng nhËn ®¬n vÞ x· ®¹t chuÈn phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc møc ®é 3,với thời gian tr­íc 20/11/2019.

 1. Tổ chức tuyªn truyÒntrên hệ thống truyền thanh vận động thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường vµ phèi hîp chÆt chÏ víi chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ ®Ó huy ®éng, qu¶n lÝ vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho häc sinh.
 2. Nhà tr­êng làm tốt công tác tham m­u triÓn khai c¸c thñ tôc vÒ giÊy x¸c nhËn cho trÎ khuyÕt tËt, chÕ ®é chÝnh s¸ch cho häc sinh khuyÕt tËt vµ gi¸o viªn d¹y hßa nhËp. Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ néi dung vµ ph­¬ng ph¸p gi¸o dôc hoµ nhËp trÎ khuyÕt tËt (nh÷ng häc sinh kh«ng theo kÞp yªu cÇu chung ph¶i ®­îc quan t©m hç trî vµ ®¸nh gi¸ theo hå s¬, kÕ ho¹ch c¸ nh©n phï hîp tõng häc sinh).

X©y dùng vµ tæ chøc vËn hµnh cã hiÖu qu¶ phßng hç trî gi¸o dôc hßa nhËp t¹i nhà tr­êng.

 1. Th­êng xuyªn theo dâi nÒ nÕp chuyªn cÇn, b¶o ®¶m an toµn häc sinh; b¸o c¸o h»ng ngµy ®Çu giê tõ ban nề nếp cảu các lớp vÒ ban gi¸m hiÖu, b¸o c¸o ®Þnh k× tõ tr­êng vÒ Phßng, b¶o ®¶m an toµn vµ kÞp thêi cã biÖn ph¸p kh«ng ®Ó häc sinh bá häc.

Thùc hiÖn chÕ ®é trùc ban l·nh ®¹o t¹i tr­êng.

 1. Th­êng xuyªn cËp nhËt biÕn ®éng häc sinh vµo hå s¬ phæ cËp; thùc hiÖn qu¶n lÝ phæ cËp b»ng phÇn mÒm phæ cËp, xo¸ mï ch÷ cña Bé; ®¶m b¶o khíp sè liÖu gi÷a phÇn mÒm phæ cËp víi thèng kª ®Çu n¨m, gi÷a n¨m, cuèi n¨m trªn C¬ së d÷ liÖu gi¸o dôc chung cña toµn ngµnh.
 2. Th­êng xuyªn båi d­ìng n©ng cao chÊt l­îng ®éi ngòthông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn các cấp, đặc biệt theo tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, Ban giám hiệu tích cực dự giờ thăm lớp để kịp thời giúp đỡ giáo viên;

II- N©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn

 1. Yªu cÇu chung:
 2. X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸o dôc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng hiÖn hµnh b¶o ®¶m ®Þnh h­íng ph¸t triÓn toµn diÖn phÈm chÊt vµ n¨ng lùc häc sinh theo ®Þnh h­íng Ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng 2018 ban hµnh kÌm theo Th«ng t­ sè 32/2018/TT-BGD §T ngµy 26/12/2018 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;
 3. Thùc hiÖn tèt thÝ ®iÓm: TiÕp tôc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ m« h×nh tr­êng häc míi VNEN cho líp 2,3,4,5 ë 100% sè tr­êng vµ sè häc sinh; d¹y häc TiÕng ViÖt c«ng nghÖ gi¸o dôc líp 1, TiÕng Anh 4 tiÕt/ tuÇn cho học sinh lớp 3,4,5; làm quen tiếng anh 2 tiết/tuần đối với học sinh lớp 1,2, d¹y häc MÜ thuËt theo tµi liÖu ®Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc, d¹y häc m«n Tù nhiªn-x· héi vµ khoa häc theo ph­¬ng ph¸p bµn tay nÆn bét; triÓn khai ho¹t ®éng tr¶i nghiÖm, gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng, b¶o vÖ m«i tr­êng, biÓn ®¶o; sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶, an toµn giao th«ng, phßng tr¸nh tai tÖ n¹n x· héi theo tµi liÖu vµ h­íng dÉn cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. TriÓn khai gi¸o dôc Stem, tham quan mô hình d¹y tin häc theo ch­¬ng tr×nh IC, thử nghiệmd¹y to¸n b»ng tiÕng Anh t¹o m«i tr­êng tèt ®Ó häc sinh ph¸t triÓn toµn diÖn…
 4. Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®¸nh gi¸ häc sinh theo Th«ng t­ 22/2016/TT- BGD&§T cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;
 5. Thùc hiÖn nghiÖm thu bµn giao chÊt l­îng häc sinh vµo cuèi n¨m häc, ®¶m b¶o kh¸ch quan, trung thùc.
 6. ChØ tiªu:

– 100% số lớptriÓn khai ®ång bé, ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc c¸c ho¹t ®éng trªn.

– 100% sè lớp tÝch cùc tæ chøc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho häc sinh rÌn kÜ n¨ng sèng vµ tham gia c¸c ho¹t ®éng tr¶i nghiÖm.

– KÕt qu¶ cuèi n¨m häc: 99-100% häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc vµ ®¹t yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn n¨ng lùc vµ phÈm chÊt theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t­ 22/2016/TT-BGD&§T.

– Lªn líp vµ HTCHTH ®¹t 99-100%.

 1. BiÖn ph¸p
 2. ChØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh

– Víi líp 1, m«n tiÕng ViÖt thùc hiÖn theo tµi liÖu C«ng nghÖ gi¸o dôc, c¸c m«n kh¸c so¹n bµi thùc hiÖn theo s¸ch gi¸o khoa hiÖn hµnh; c¸c líp 2,3,4,5 tiÕp tôc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ theo tµi liÖu m« h×nh tr­êng häc míi (Sö dông tµi liÖu theo C«ng v¨n sè 482/SGD §T-GDTH ngµy 02/5/2019 cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o)

– Thùc hiÖn d¹y häc tÝch hîp néi dung b¶o vÖ m«i tr­êng,biÓn ®¶o; sö dông n¨ng l­îng tiÕt kiÖm hiÖu qu¶, gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng, gi¸o dôc an toµn giao th«ng… thÓ hiÖn qua viÖc §iÒu chØnh Tµi liÖu h­íng dÉn häc vµ néi dung cña c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngoµi giê lªn líp, ho¹t ®éng tr¶i nghiÖm, s¸ng t¹o;

– TÝch cùc, chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch, so¹n bµi, ®iÒu chØnh néi dung vµ h×nh thøc d¹y häc phï hîp, chuÈn bÞ tr­íc ph­¬ng ¸n gi¶i quyÕt c¸c t×nh huèng, bµi tËp, néi dung vµ c¸ch thøc ghi nhí kiÕn thøc c¬ b¶n; thùc hiÖn ¸p dông d¹y häc theo ph­¬ng ph¸p bµn tay nÆn bét víi m«n Tù nhiªn- x· héi vµ m«n Khoa häc; d¹y häc m«n MÜ thuËt theo ph­¬ng ph¸p §an M¹ch.

– TriÓn khai thùc hiÖn d¹y tiÕng Anh theo ch­¬ng tr×nh thÝ ®iÓm 4 tiÕt/tuÇn cho 100% häc sinh líp 3,4,5 ë 100% sè tr­êng; triÓn khai cho häc sinh líp 1,2 lµm quen víi tiÕng Anh thêi l­îng 2 tiÕt/tuÇn hoÆc 1 tiÕt/tuÇn cho 100% häc sinh líp 1,2.., tæ chøc tèt cuéc thi hïng biÖn tiÕng Anh theo kÕ ho¹ch cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Néi dung, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸ ®­îc tæ chøc ®a d¹ng, phong phó t¹o m«i tr­êng tèt b¶o ®¶m ph¸t triÓn c¶ bèn kÜ n¨ng nghe, nãi, ®äc, viÕt; ph¸t ®éng c¸n bé gi¸o viªn nh©n viªn cïng tham gia häc tËp n©ng cao n¨ng lùc tiÕng Anh; Tiếp cận với việcd¹y m«n to¸n b»ng tiÕng Anh ë thí điểm ở lớp 3…Đảm bảo phßng häc tiÕng Anh víi ®Çy ®ñ thiÕt bÞ, tµi liÖu d¹y häc

– TriÓn khai ho¹t ®éng tr¶i nghiÖm theo tµi liÖu vµ chØ ®¹o cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o nh»m ®Þnh h­íng thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng míi.

– Thùc hiÖn h­íng dÉn cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vÒ d¹y häc m«n tin häc t¹i c«ng v¨n sè 3539/BGD§T-GDTH ngµy 19/8/2019. Bổ sungphßng tin häc víi ®Çy ®ñ thiÕt bÞ, tµi liÖu; m¸y tÝnh, mµn h×nh ®­îc kÕt nèi m¹ng inte rnet.

– TriÓn khai ®ång bé vµ ®¹t hiÖu hiÖu qu¶ thiÕt thùc vÒ gi¸o dôc Stem ë tÊt c¶ các khối lớp (mçi gi¸o viªn líp 3,4,5 x©y dùng vµ thùc hiÖn tèi thiÓu 2 chuyªn ®Ò d¹y häc tÝch hîp to¸n, khoa häc, c«ng nghÖ, tin häc); tiÕp tôc më réng d¹y häc stem n©ng cao víi lËp tr×nh vµ ®iÒu khiÓn robot, tæ chøc cã hiÖu qu¶ ngµy héi stem cÊp tr­êng vµ cÊp huyÖn.

– TiÕp tôc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ phong trµo viÕt ch÷ ®óng vµ ®Ñp theo h­íng dÉn cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, tæ chøc giao l­u c©u l¹c bé viÕt ®óng vµ ®Ñp trong gi¸o viªn, häc sinh các khối lớp vào các dịp 20/11 và 26/3..

 1. N©ng cao hiÖu qu¶ ®æi míi sinh ho¹t chuyªn m«n

– Tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ, giáo viên tham dù tËp huÊn chuyên môndo cÊp trªn tæ chøc; tËp huÊn cÊp tr­êng ®¹t hiÖu qu¶, tËp trung c¸c néi dung: Tæ chøc, ho¹t ®éng vµ c«ng cô cña Héi ®éng tù qu¶n; §iÒu chØnh tµi liÖu h­íng dÉn häc; ®¸nh gi¸ häc sinh theo Th«ng t­ 22; ra ®Ò theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc vµ phÈm chÊt häc sinh; øng dông thiÕt bÞ c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¸c ho¹t ®éng d¹y häc; x©y dùng m«i tr­êng sö dông tiÕng Anh (trong mét sè ho¹t ®éng vµ giao tiÕp h»ng ngµy, h¸t, kÓ chuyÖn, ®äc s¸ch, giao l­u , thÇy trß cïng häc…) huy ®éng sù tham gia cña phô huynh vµ céng ®ång vµo qu¸ tr×nh gi¸o dôc, tÝch cùc triÓn khai ho¹t ®éng tr¶i nghiÖm cho häc sinh…

– TriÓn khai vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sinh ho¹t chuyªn m«n tæ khèi trung b×nh 2 lÇn/th¸ng theo nghiªn cøu bµi häc. TiÕp tôc bố trí cho giáo viên chuyên dự sinh ho¹t chuyªn m«n gi¸o viªn c¸c bé m«n Ýt giê (tiÕng Anh, tin häc, ©m nh¹c, mÜ thuËt, thÓ dôc) cÊp huyÖn ®Þnh k× 1 lÇn/th¸ng do Phòng giáo dục tổ chức.

– TÝch cùc häc tËp vµ trao ®æi chuyªn m«n qua trang truonghocketnoi víi 100% gi¸o viªn vµ c¸n bé qu¶n lÝ.

– Tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm các chuyên đề :

+ Nâng cao năng lực hiệu quả của Hội đồng tự quản các lớp và cấp trường.

+ Giáo viên với việc điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học và tổ chức hoạt động trải nghiệm.

+ Nhà trường với việc huy động phụ huynh và cộng đồng tham gia vào quá trình giáo dục.

+ Đánh giá học sinh theo thông tư 22, ra đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

+ Dạy tiếng việt lớp 1 công nghệ giáo dục,

+ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viếc trong dạy học tiếng anh.

+ Phương pháp và điều kiện dạy học theo phương pháp «Bàn tay nặn bột», đồ dùng, phương tiện dạy học theo phương pháp Đan Mạch.

+ Tổ chức hoạt động thể chất và nghệ thuật nhằm phát triển thể lực và thẩm mỹ học sinh.

 1. TiÕp tôc ®æi míi ®¸nh gi¸ häc sinh theo Th«ng t­ 22/2016/TT-BGD&§T

– Gi¶m thiÓu hå s¬ hå s¬ chuyªn m«n theo chØ ®¹o cña Së, ®¶m b¶o theo dâi vµ ®¸nh gi¸ häc sinh phï hîp víi thùc tiÔn, thêi gian vµ n¨ng lùc cña gi¸o viªn.

– Thùc hiÖn ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn vµ ®¸nh gi¸ ®Þnh k× theo ®óng quy ®Þnh. Quan t©m th­êng xuyªn trao ®æi, chia sÎ vÒ kÜ thuËt ®¸nh gi¸ cña gi¸o viªn, tù ®¸nh gi¸ cña häc sinh vµ ®¸nh gi¸ cña phô huynh.

– Tæ chøc kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ häc sinh theo h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc cho 100% häc sinh, tham gia kh¶o s¸t cÊp tØnh ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc.

– X©y dùng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn tèt viÖc bµn giao häc sinh tõ líp d­íi lªn líp trªn, häc sinh hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh tiÓu häc lªn tr­êng THCS.

 1. Tæ chøc tèt d¹y häc 2 buæi/ ngµy

– X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸o dôc ®¶m b¶o thùc hiÖn ®Çy ®ñ ch­¬ng tr×nh chÝnh khãa hiÖn hµnh tèi ®a 7tiÕt/ngµy; thêi l­îng mçi tiÕt häc trung b×nh 35 phót;

– Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho häc sinh sau giê häc chÝnh khãa phï hîp së thÝch, nhu cÇu, høng thó, n¨ng lùc, ®iÒu kiÖn cña tõng ®iÓm tr­êng vµ tù nguyÖn cña cha mÑ häc sinh. Néi dung gåm: gi¸o dôc kÜ n¨ng sèng (Thùc hiÖn theo Th«ng t­ sè 04/2014/TT-BGD§T ngµy 28/2/2014 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o); ho¹t ®éng tr¶i nghiÖm (Thùc hiÖn theo Th«ng t­ sè 3535/TT-BGD§T ngµy 19/8/2019 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, vµ tµi liÖu chØ ®¹o cña Së), lµm quen víi tiÕng Anh cho líp 1,2, t¨ng c­êng tiÕng Anh nhiÒu h¬n 4 tiÕt/tuÇn cho líp 3,4,5, c¸c c©u l¹c bé (To¸n, V¨n tuæi th¬, viÕt ®óng vµ ®Ñp, gi¸o dôc stem, thÓ thao, nghÖ thuËt);

– Duy trì tæ chøc b¸n tró cho häc sinh, ®¶m b¶o an toµn, vÖ sinh thùc phÈm, b¶o ®¶m khÈu phÇn dinh d­ìng theo phÇn mÒm cña bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, tæ chøc c¸c ho¹t ®éng bæ Ých cho häc sinh trong thêi gian nghØ tr­a.

– Huy ®éng phô huynh, céng ®ång tham gia ®ãng gãp c«ng søc, vËt chÊt ®Ó tæ chøc cã hiÖu qu¶ d¹y häc 2 buæi/ ngµy theo ®óng quy ®Þnh.

– Tæ chøc vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó häc sinh tham gia giao l­u, c©u l¹c bé, viÕt ch÷ viÕt ®óng vµ ®Ñp, thi vÏ tranh, giao l­u t×m hiÓu an toµn giao th«ng, v¨n nghÖ, thÓ thao, h­ëng øng héi kháe Phï §æng toµn quèc lÇn thø X…

– X©y dùng vµ tæ chøc cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña th­ viÖn th©n thiÖn, tæ chøc tèt phong trµo ®äc s¸ch; ®­a mét sè giê häc chÝnh kho¸, ®äc s¸ch vµ ho¹t ®éng tr¶i nghiÖm ra ngoµi líp häc nh»m g¾n néi dung häc víi thùc tiÔn cuéc sèng, h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kÜ n¨ng sèng, n¨ng lùc tù qu¶n, tù phôc vô, chia sÎ vµ hîp t¸c…

 1. TiÕp tôc ph¸t huy hiÖu qu¶, tæ chøc ®¸nh gi¸ vµ ghi nhËn phong trµo tù lµm ®å dïng d¹y häc cña gi¸o viªn. Ph¸t ®éng phong trµo øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong tæ chøc c¸c ®éng gi¸o dôc, 100% c¸c phßng häc phßng bé m«n cã ®ñ trang thiÕt bÞ (M¸y tÝnh nèi m¹ng internet c¸p quang, mµn h×nh 50 in thÕ hÖ míi), tæ chøc gi¸o l­u chuyªn ®Ò øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong tæ chøc c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc cÊp huyÖn.
 2. Quan t©m ®Çu t­ x©y dùng, c¶i t¹o b¶o ®¶m c«ng tr×nh vÖ sinh s¹ch, ®Ñp, th©n thiÖn (riªng nam/n÷, riªng gi¸o viªn/häc sinh; ®ñ sè l­îng, n­íc s¹ch, xµ phßng röa tay, s¹ch, ®Ñp…)

III. X©y dùng, n©ng cao n¨ng lùc gi¸o viªn, nh©n viªn, c¸n bé qu¶n lÝ

 1. Yªu cÇu:

– TiÕp tôc häc tËp, qu¸n triÖt vµ n©ng cao nhËn thøc vÒ ®æi míi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o theo tinh thÇn NghÞ quyÕt sè 29-NQ/TW; nghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng c¸c cÊp nhiÖm k× 2015-2020 vµ nhiÖm k× 2020-2025.

– N©ng cao n¨ng lùc ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi qu¶n lÝ gi¸o dôc.

 1. ChØ tiªu

– 100% c¸n bé qu¶n lÝ, gi¸o viªn tÝch cùc vµ chñ ®éng häc tËp n©ng cao n¨ng lùc d¹y häc vµ qu¶n lÝ.

– 100% c¸n bé, gi¸o viªn hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh båi d­ìng th­êng xuyªn theo kÕ ho¹ch cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

– 100% gi¸o viªn của trườngtù nguyÖn tham gia thi gi¸o viªn d¹y giái, gi¸o viªn chñ nhiÖm giái theo th«ng t­ míi.

– 100% c¸n bé qu¶n lÝ thùc hiÖn ®¸nh gi¸ theo chuÈn hiÖu tr­ëng c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng quy ®Þnh t¹i th«ng t­ sè 14/2018/TT-BGD§T ngµy 20/7/2018 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

– 100% gi¸o viªn thùc hiÖn ®¸nh gi¸ theo chuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn c¬ së gi¸o dôc phæ th«ng quy ®Þnh t¹i th«ng t­ sè 20/2018/TT-BGD§T ngµy 20/8/2018 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

 1. BiÖn ph¸p
 2. C¸n bé qu¶n lÝ vµ gi¸o viªn tÝch cùc vµ chñ ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch tù häc tËp båi d­ìng.
 3. X©y dùng kÕ ho¹ch båi d­ìng th­êng xuyªn ®óng yªu cÇu, néi dung vµ thêi gian hoµn thµnh theo Th«ng t­ 32/2011/TT-BGD&§T vµ KÕ ho¹ch cña Së, ®¶m b¶o thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ g¾n víi viÖc n©ng cao n¨ng lùc tæ chøc vµ qu¶n lÝ, n¨ng lùc triÓn khai thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng thÝ ®iÓm h­íng tíi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng míi.
 4. §æi míi h×nh thøc häc tËp trao ®æi chuyªn m«n b»ng viÖc tÝch cùc tham gia häc tËp trao ®æi trªn internet. Hµng th¸ng, mçi c¸n bé, gi¸o viªn ®Òu cã Ýt nhÊt mét s¶n phÈm göi qua trang truonghocketnoi; øng dông ®Ó kÕt nèi nhµ tr­êng vµ gia ®×nh qua trang m¹ng nµy.
 5. Tạo điều kiện tốt nhất ®Ó c¸n bé qu¶n lÝ, gi¸o viªn tÝch cùc chñ ®éng tham dù c¸c líp häc n©ng cao tr×nh ®é lªn ®¹i häc s­ ph¹m. PhÊn ®Êu trong 3 n¨m tíi 100% gi¸o viªn đều có bằng đại học và các chứng chỉ liên quan nghề nghiệp.

®. T¨ng c­êng dµnh kinh phÝ tõ nhiÒu nguån ®Ó mua s¾m tµi liÖu häc tËp båi d­ìng, thiÕt bÞ v¨n phßng, nèi m¹ng internet ®¶m b¶o cho mäi c¸n bé, gi¸o viªn cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc cËp nhËt th«ng tin, t×m kiÕm t­ liÖu phôc vô häc tËp vµ gi¶ng d¹y.

 1. TiÕp tôc thùc hiÖn tèt viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu tr­ëng, phã hiÖu tr­ëng theo ChuÈn HiÖu tr­ëng, ®¸nh gi¸ gi¸o viªn theo ChuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn tiÓu häc.
 2. Tæ chøc vµ tham gia thi gi¸o viªn d¹y giái, gi¸o viªn chñ nhiÖm giái .

IV- Thùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt lùng gi¸o dôc, x©y dùng tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia; tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn

 1. Yªu cÇu

Thùc hiÖn kiÓm ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc vµ x©y dùng tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia theo Th«ng 17/2018/TT-BGD&§T cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o; tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn theo chØ ®¹o cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

Thùc hiÖn ChØ thÞ sè 05/CT-UBND ngµy 22/7/2016 cña Chñ tÞch UBND huyÖn vÒ viÖc tiÕp tôc ®Èy m¹nh x©y dùng tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia; g¾n víi viÖc thùc hiÖn tiªu chÝ sè 5 vÒ tr­êng häc cña x· ®¹t chuÈn n«ng th«n míi.

2 – ChØ tiªu

– Duy trì tốt trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II

– Phấn đấu phát triển thư viện đểđảm bảo tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia møc ®é 2 ph¶i g¾n víi ®¹t chuÈn th­ viÖn tiªn tiÕn, th­ viÖn th©n thiÖn vµ tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn.

3- BiÖn ph¸p

 1. TiÕp tôc qu¸n triÖt s©u s¾c vµ tuyªn truyÒn réng kh¾p vÒ néi dung vµ ý nghÜa cña kiÓm ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc, tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia, tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn; tham m­u tÝch cùc, ®óng lóc, ®óng c¸ch vµ ®¹t hiÖu qu¶ ®Ó phát huy hiệu quả của trường®¹t chuÈn quốc giamøc ®é 2 vµ xanh, s¹ch, ®Ñp, an toµn;
 2. X©y dùng kÕ ho¹ch vÒ tæ chøc vµ ®éi ngò theo quy ®Þnh vÒ tæ chøc vµ ®éi ngò cña tr­êng ®¹t chuÈn, ®¶m b¶o biªn chÕ theo Th«ng t­ liªn tÞch sè 16 cña Bé Gi¸o dôc & §µo t¹o vµ Bé Néi vô, t¹o ®iÒu kiÖn tèt ®Ó triÓn khai d¹y häc 2 buæi/ngµy;
 3. §Èy m¹nh c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc, nh­ tuyªn truyÒn vËn ®éng, phèi hîp c¸c lùc l­îng tham gia vµo qu¸ tr×nh gi¸o dôc, huy ®éng sù gióp ®ì, ®ãng gãp vµ tµi trî theo ®óng quy ®Þnh nh»m tiÕp tôc x©y dùng m«i tr­êng gi¸o dôc lµnh m¹nh, huy ®éng søc m¹nh tæng hîp toµn x· héi tham gia ph¸t triÓn gi¸o dôc.
 4. TiÕp tôc bæ sung hoµn thiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt nh­: quy ho¹ch ®ñ diÖn tÝch mÆt b»ng (khi tiếp nhận khu trường Mầm non)®Ó s¾p xÕp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, ®Èy nhanh tiÕn ®é x©y dùng theo h­íng chuÈn ho¸, kiªn cè ho¸, tõng b­íc hiÖn ®¹i ho¸.
 5. TriÓn khai x©y dùng th­ viÖn tiªn tiÕn, th­ viÖn th©n thiÖn theo kÕ ho¹ch ®· ®¨ng kÝ, ®­a th­ viÖn vµo ho¹t ®éng phï hîp vµ ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc.

V- TÝch cùc chuÈn bÞ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng 2018

1- Yªu cÇu

– TriÓn khai thùc hiÖn c«ng v¨n sè 344/BGD §T-GDTrH ngµy24/01/2019 cña Bé vµ h­íng dÉn cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o;

– TÝch cùc, chñ ®éng chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng 2018 theo ®óng lé tr×nh b¾t ®Çu tõ n¨m häc 2020-2021 ®èi víi líp 1.

2- ChØ tiªu

– 100% cán bộ, giáo viên nhà trường tÝch cùc, chñ ®éng thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu.

3- BiÖn ph¸p

– Phæ biÕn, tuyªn truyÒn lµm cho c¸n bé, ®¶ng viªn, gi¸o viªn, phô huynh hiÓu râ vÒ môc ®Ých, ý nghÜa, néi dung, lé tr×nh cña ®æi míi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng; x¸c ®Þnh nhiÖm vô cô thÓ cña tõng c¸ nh©n, ®¬n vÞ…; tham m­u ®­a viÖc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng 2018 vµo kÕ ho¹ch, nghÞ quyÕt… cña cÊp ñy, chÝnh quyÒn…

– Thµnh lËp ban chØ ®¹o thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng 2018;

– S¾p xÕp bè trÝ gi¸o viªn d¹y líp 1 cho n¨m häc tíi;

– H»ng n¨m rµ so¸t, bæ sung b¶o ®¶m ®ñ sè l­îng, chÊt l­îng gi¸o viªn ®Ó thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh víi nh÷ng líp tiÕp theo;

– TÝch cùc vµ chñ ®éng cËp nhËt th«ng tin, tËp huÊn, tù båi d­ìng n©ng cao n¨ng lùc thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng 2018 ®¹t hiÖu qu¶ thiÕt thùc;

– Rµ so¸t, bæ sung c¬ së vËt chÊt, ®å dïng d¹y häc b¶o ®¶m: Mçi líp cã mét phßng häc cã bµn ghÕ, thiÕt bÞ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, tµi liÖu vµ ®å ®ïng d¹y häc…; cã ®ñ c¸c phßng chøc n¨ng, th­ viÖn vµ c¸c ®iÒu kiÖn triÓn khai ch­¬ng tr×nh;

VI- TiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lÝ

1- Yªu cÇu

– Qu¸n triÖt vµ thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ NghÞ quyÕt sè 29-NQ/TW, nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng c¸c cÊp nhiÖm k× 2015-2020, nhiÖm k× 2020-2025 vµ c¸c ch­¬ng tr×nh thùc hiÖn NghÞ quyÕt; ChØ thÞ sè 05/CT-UBND ngµy 22/7/2016 cña Chñ tÞch UBND huyÖn vÒ viÖc tiÕp tôc ®Èy m¹nh x©y dùng tr­êng ®¹t chuÈn quèc gia, qu¸n triÖt vµ vËn dông s¸ng t¹o c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña ngµnh…

– C«ng t¸c qu¶n lÝ ph¶i thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vµ ngµnh, ®¶m b¶o qu¶n lÝ toµn diÖn mäi mÆt c«ng t¸c lµm cho mäi ho¹t ®éng gi¸o dôc ph¸t triÓn ®óng h­íng; ph¸t huy d©n chñ vµ tÝnh n¨ng ®éng, tù chñ s¸ng t¹o cña c¸n bé, gi¸o viªn, nh©n viªn, ®ång thêi thùc hiÖn tèt kØ c­¬ng, nÒ nÕp;

– Ổn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l­îng, hiÖu qu¶ qu¶n lÝ cña nhà trường.

– TÝch cùc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh»m chuÈn bÞ tèt nhÊt cho viÖc triÓn khai thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng míi;

– Thùc hiÖn ®óng vµ kÞp thêi c¸c quy ®Þnh vÒ tiÕp nhËn th«ng tin, thèng kª, b¸o c¸o, ®Æc biÖt quan t©m cËp nhËt trªn phÇn mÒm c¬ së d÷ liÖu gi¸o dôc b¶o ®¶m chÝnh x¸c vµ ®óng tiÕn ®é…

2- ChØ tiªu

– 100% c¸n bé qu¶n lÝ ®ñ tr×nh ®é n¨ng lùc c«ng t¸c, chÊp hµnh tèt c¸c quy ®Þnh, n¨ng ®éng s¸ng t¹o hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.

3- BiÖn ph¸p

 1. X©y dùng quy chÕ d©n chñ b¶o đảm x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô cô thÓ cña tõng thµnh viªn, lËp kÕ ho¹ch c¸ nh©n, tæ khèi, kÕ ho¹ch nhµ tr­êng ®¶m b¶o võa thùc hiÖn ®óng v¨n b¶n cña nhµ n­íc vµ ngµnh võa phï hîp thùc tÕ víi tinh thÇn kh¾c phôc khã kh¨n hoµn thµnh nhiÖm vô víi quyÕt t©m cao nhÊt; ®Þnh k× ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, bæ sung vµ ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch.
 2. X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸o dôc theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn n¨ng lùc, phÈm chÊt häc sinh phï hîp víi ®iÒu kiÖn, nhu cÇu, kh¶ n¨ng vµ tù nguyÖn cña häc sinh vµ phô huynh.
 3. Qu¶n lÝ gi¸o viªn häc sinh, ®¶m b¶o thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ ë c¬ së, ®¶m b¶o kØ c­¬ng nÒ nÕp, ®oµn kÕt phÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc.
 4. TËp trung chØ ®¹o ®æi míi sinh ho¹t chuyªn m«n theo nghiªn cøu bµi häc, tiÕp tôc t¨ng c­êng chia sÎ, hç trî gi¸o viªn vÒ tæ chøc d¹y häc theo m« h×nh tr­êng häc míi, tham gia häc tËp trªn trang truonghocketnoi.
 5. T¹o nguån kinh phÝ vµ x· héi hãa ®óng quy ®Þnh ®Ó ®Çu t­ mua s¾m m¸y v¨n phßng, nèi m¹ng internet, phßng häc tiÕng Anh, m¸y tÝnh cho c¸c líp häc, phßng tin vµ th­ viÖn…
 6. Tæ chøc tèt c¸c vËn ®éng vµ phong trµo thi ®ua c¸c tr­êng trong khèi thi ®ua cÊp tiÓu häc víi néi dung cô thÓ thiÕt thùc, ®¶m b¶o ®¸nh gi¸ ®óng, c«ng khai, d©n chñ, khuyÕn khÝch mäi c¸ nh©n, tËp thÓ kh¾c phôc khã kh¨n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô;
 7. Thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm tra néi bé cña nhà tr­êng theo tinh thÇn NghÞ ®Þnh 42/2013/N§-CP ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 2013 cña ChÝnh phñ vµ h­íng dÉn cña Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Tr­êng thùc hiÖn kiÓm tra néi bé theo ®óng quy ®Þnh víi hai h×nh thøc b¸o tr­íc vµ ®ét xuÊt.
 8. Qu¶n lÝ tµi chÝnh, tµi s¶n theo ®óng quy ®Þnh ®¶m b¶o minh b¹ch vµ sö dông cã hiÖu qu¶, quan t©m ®Õn c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh thùc phÈm vµ tiªu chuÈn dinh d­ìng cho häc sinh b¸n tró; phèi hîp víi ®Þa ph­¬ng ®¶m b¶o an toµn cho gi¸o viªn, häc sinh vµ tµi s¶n nhµ tr­êng…
 9. TriÓn khai thùc hiÖn tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc nh»m g¾n kÕt nhµ tr­êng víi céng ®ång, huy ®éng sù tham gia cña céng ®ång vµo qu¸ tr×nh gi¸o dôc.

* KÕt qu¶ thi ®ua cuèi n¨m häc: XÕp lo¹i xuÊt s¾c.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường triÓn khai thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch nµy.

 

N¬i nhËn:                                                  HIỆU TRƯỞNG

– Tổ tiểu học Phòng GD-ĐT (để báo cáo)

– Phó hiệu trưởng(®Ó thùc hiÖn)

– C¸ctổ chuyên môn (®Ó thùc hiÖn)

– L­u VPPHẠM THỊ THU HƯỜNG

 Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÒNG GD& ĐT VỤ BẢN     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

ĐÁNH GIÁ VÀ BỔ SUNG VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….

 

VII. Triển khai nhiệm vụ các tháng

Thời gian Nội dung
 

Tháng 8/2019

– Tập trung giáo viên học sinh, điều tra phổ cập, tập huấn GV tại Kim Thái
– Tập huấn Đổi mới PPDH Gv lớp 2,3,4,5  tại trường
– Tập huấn về trường trình phổ thông 2018 tại Kim Thái
– Bắt đầu tuần 1 từ 28/8 , chuẩn bị khai giảng.
Tháng 9 – Khai giảng năm học 2018 – 2019, bắt đầu học kì I.
– SHCM thống nhất các loại sổ sách, các nề nếp tổ, lớp.
–  Kiểm tra tình hình đầu năm học các lớp
– Báo cáo số liệu đầu năm học
– Nhập dữ liệu, xử lí, thống kế số liệu PCGD.

– Nghiên cứu tìm hiểu tài liệu kiểm định chất lượng, tập huấn kiểm định và đánh giá ngoài.

Tháng 10 – Phát động phong trào cải tiến, tự làm ĐDDH nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ hoạt động giáo dục ở các lớp học và các đồng chí GV.
– Chuẩn bị mọi điều kiện để đón kiểm tra chéo của Sở Giáo dục từ 26/9 đến 31/10
– Cử cán bộ GV tham gia SHCM tại huyện

– Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

Tháng 11 – Thi chữ đẹp giáo viên, học sinh lần 1
– Tổ chức thi GVCN cấp trường. Kiểm tra chuyên đề, toàn diện 2 giáo viên.
– Lao động sửa sang toàn trường chuẩn bị đón ngày 20/11
– Giao lưu liên hoan phát triển năng lực học sinh với chủ đề “Nhà trường-GĐ-XH”.

– Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11

Tháng 12 – Kiểm tra chuyên đề và toàn diện 4 GV.
– Triển khai thư viện thân thiện tại thư viện trường.
– Chọn đội tuyển chính thức tham gia thi hùng biện TA cấp huyện.

– Chọn giáo viên tham gia GVCN giỏi cấp huyện

Tháng 1/

2020

– Kiểm tra định kỳ học kỳ I
– Hoàn thiện đánh giá kết quả học kỳ I  ( ngày 06/01/2018)
– Nộp báo cáo cuối kì I ( ngày 10/01)
– Bắt đầu học kì II (ngày 08/01)
Thi viết chữ đúng và đẹp cấp trường
– Tham gia thi hùng biện TA các cấp
Tháng 2 – Nghỉ Tết Nguyên Đán.
– Rèn nề nếp học sinh, giáo viên sau tết.
– Quân tâm bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo HS yếu kém.
Tháng 3 – Kiểm tra chuyên đề, toàn diện 4 giáo viên.
– Tổ chức kỷ niệm ngày 8/3 và 26/3
– Luyện đội tuyển HS thi viết chữ đúng, đẹp thi cấp huyện.
– Kiểm tra nề nếp lớp học
– Khảo sát chất lượng cuối năm học theo hướng phát triển năng lực
Tháng 4 – Kết thúc học kì II (ngày 19/5)
– Tham gia giao lưu chữ đẹp các cấp.
– Kiểm tra chuyên đề toàn diện số gv còn lại theo quy định
– Thi vẽ tranh.
Tháng 5+6 – Ôn tập kết thúc chương trình
– Rà soát hoàn thiện các loại hồ sơ cuối năm
– Tổng kết năm học hoàn thành thi đua cuối năm, bàn giao HS
  – Chuẩn bị mọi điều kiện cho chương trình thay sách lớp 1
  Tháng 7+8 – Tham dự tập huấn do Phòng, sở tổ chức
– Chuẩn bị, triển khai tập huấn chuyên môn hè năm học 2020-2021
  – Tập huấn về chương trình phổ thông mới 2018 cho lớp 1

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC XSĐ – AN TOÀN

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

 

STT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ

 

1 Phạm Thị Thu Hường Trưởng ban Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện.
2 Mai Thị Bích Ngọc Phó ban Tư vấn, phụ trách xanh hóa trường học.
3 Nguyễn Thị Lan Hương Thư ký Ghi chép, lưu giữ các văn bản, biên bản Ban.
4 Nguyễn T Thanh Thủy Thành viên PT thi đua xanh hóa lớp học tổ 1,2,3
5 Trần Thị Xiêm Thành viên PT thi đua xanh hóa lớp học tổ 4,5
6 Trần Thị Thúy Hằng Thành viên PT cảnh quan, thẩm mỹ, làm đẹp trường học.
7 Đoàn Đình Duy Thành viên Tư vấn, thiết kế khuôn viên vườn trường.
8 Phạm Văn Toàn Thành viên Tư vấn, thiết kế khuôn viên bãi tập.
9 Lê Đắc Tú Thành viên Huy động hỗ trợ từ cha mẹ học sinh.
10 Nguyễn Thị Hằng Thành viên Huy động hỗ trợ từ cha mẹ học sinh.

 

                                                                Tổng số 10 thành viên

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

                                     TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

STT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ

 

1 Phạm Thị Thu Hường Chủ tịch Phát động tổ chức các phong trào thi đua tại nhà trường,
2 Mai Thị Bích Ngọc Phó chủ tịch Phụ trách các phong trào thi đua về chuyên môn, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
3 Nguyễn Thị Lan Hương Thư ký Ghi chép, lưu giữ các văn bản, biên bản của quá trình TĐKT
4 Nguyễn T Thanh Thủy Thành viên PT thi đua mũi nhọn , năng khiếu tổ 1,2,3
5 Trần Thị Xiêm Thành viên PT thi đua mũi nhọn , năng khiếu  tổ 4,5
6 Trần Thị Thúy Hằng Thành viên PT các phong trào thi đua do công đoàn phát động
7 Đỗ Thị Lành Thành viên PT phong trào thi đua của CĐ
8 Nguyễn Thị Hoàng Liên Thành viên PT thi đua gv phụ đạo HSY tổ 1,2,3
9 Đỗ Thị Thanh Nga Thành viên PT thi đua GV phụ đạo HSY tổ 4,5
10 Phạm Văn Toàn Thành viên PT các phong trào thi đua của học sinh.

 

                                                                Tổng số 10 thành viên

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN KTNB TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN THÀNH

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

STT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ

 

1 Phạm Thị Thu Hường Trưởng Ban Phụ trách KT chung các mặt hoạt động giáo dục, tài sản, tài chính….
2 Mai Thị Bích Ngọc Phó trưởng Ban Phụ trách công tác đổi mới PPDH, đổi mới KT, đánhgiá, quy chế chuyên môn,
3 Nguyễn Thị Lan Hương Thư ký Ghi chép, lưu giữ các văn bản, biên bản của quá trình KTNB
4 Nguyễn T Thanh Thủy Thành viên PTKT chuyên môn tổ 1,2,3
5 Trần Thị Xiêm Thành viên PTKT chuyên môn tổ 4,5
6 Trần Thị Thúy Hằng Thành viên PTKTđổi mới không gian lớp học
7 Đoàn Đình Duy Thành viên PTKT thư viện, thiết bị, tài sản, KGLH.

 

                                                                Tổng số 7 thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph©n c«ng chuyªn m«n n¨m häc 2019 – 2020

STT Hä vµ tªn

(x)

Ngµy sinh §¶ng

viªn

Tr×nh ®é §T NhiÖm vô ®­îc giao NhiÖm vô kh¸c ®­îc ph©n c«ng
1 Ph¹m T Thu H­êng x 20/11/1970 x §HSP HT BT, dậy 2 tiết TNXH lớp 1
2 Mai T BÝch Ngäc x 31/7/1974 x §HSP PHT PBT, dạy 3 tiết ĐĐ lớp 1, 1 tiết TNXH lớp 1.
3 Nguyễn T Thanh Thủy x 18/11/1976   ĐHSP GV1B TT tổ 1,2,3
4 Bùi Thanh Xuân x 22/02/1993   CĐSP GV1A  
5 Bùi Thị Duyên x 03/5/1992   ĐHSP GV 1C Nghỉ sinh từ T10/2019
6 Trần Thị Vân x 20/11/1964   C§SP GV2C Nghỉ hưu từ T12/2019
7 Vũ T Hương Lan x 14/11/1994   C§SP GV2B KTK2
8 Nguyễn Thị Hằng Mơ x     ĐHSP GV 2A  
9 Nguyễn Thị Liên x 16/12/1992   ĐHSP GV3B Nghỉ sinh từ T3/2020
10 Nguyễn THoàng Liên x 22/11/1976   CĐTH GV3A TP 1,2,3
  11 Đỗ Thị Thanh Nga       ĐHSP GV 4A TP tổ 4,5
12 Hoàng Thị Bình Minh x 2/8/1988   ĐHSP GV4B  
13 Hoàng Thị Mão x 30/8/1975 x ĐHSP GV5A BCHCĐ
14 Trần Thị Xiêm x 16/12/1992   CĐSP GV 5B TT tổ 4,5
15 Trần T Thuý Hằng x 25/7/1978 x ĐHMT GVMT TT
16 Nguyễn T Y Khánh x 29/1/1976   ĐHNN GVTA Lớp 1,2,4
17 Phạm Ngọc Hiểu   21/10/1988   ĐHNN GVTA Lớp 3,5
18 Đỗ Thị Lành x 20/12/1980   ĐHTH GVTH BCHCĐ
19 Phạm Văn Toàn   20/2/1992   ĐHTC GVTD TPTĐ
20 Vũ Thị Hải x 20/11/1979 x ĐHÂN GVÂN PTVN
21 Nguyễn Lan Hương x 3/10/1968 x TCKT PTKT TC,BT, thư ký
22 Đoàn Đình  Duy   26/7/1988 x TCTV PTTV TVTB, XSĐ,TQ
23 Nguyễn Thị Thuỷ x 9/8/1989   TCYT PTYT Nghỉ sinh từ T8/2019