Niềm vui ngày khai trường của thầy và trò trường tiểu học Tân Thành

Tháng Chín 6, 2019 9:13 sáng

36223F41-2B0E-46FE-82DE-285B5657A1195EA72DF4-AF6F-4FEE-87B0-5FAA9DB18EBE1FB8F100-08F6-4F4E-B634-8A7F96C01CEEE9E66650-1BF4-4110-9128-EFF1541E889D6E0EC6D0-ABCF-42B8-BECA-E187F662884F6C388E92-4320-4329-8FDB-56AF62A276EC2346E620-ED2A-4F0C-B1F3-A3140C06EA6F36223F41-2B0E-46FE-82DE-285B5657A119730D441B-30AC-42F9-AA8B-ACBA57953330 72FCC864-56A3-4B8A-8606-4E1D9E17D312 6B96F80D-C5F9-4189-8893-B693CFDD408A 746A97A0-2DA9-45D2-A7AF-1CBCA1E01F52 74AF8077-3707-4E75-8E54-1B685F468C10 1C0387B7-140C-4FB0-ACC5-3BC6EDF482C1 CFD0BEA7-053D-4920-9EB6-BB1111363D73 073202C3-3C1A-4E82-A72E-A3FCD1317772 7DFC2375-43CA-45FC-A97B-328CFD1F6AE4 CD057652-3637-4451-BEFE-F37E4D8307EB 99B6ABF5-8C4E-4EAF-B61A-B1BA7D201B80 95E8E487-D68B-4898-86FF-52E7EFFF4360 73C6BBAF-AE80-43EF-95AC-FA587A6F2FE4